Nyheder

Referat fra Foreningen Korskær – Medlemsmøde 5. november 2018 i Medborgerhuset.

Foreningen Korskær – Medlemsmøde 5. november 2018 i Medborgerhuset.

Alle 12 medlemsgrupper var repræsenteret.

Referat :

Formanden bød  velkommen og orienterede om følgende :

 • Foreningen Korskær havde modtaget en pris og 15.000kr. fra Carl Scharnberg fonden.
 • Formanden havde aflyst deltagelse i indvielsen af Grønningen, da der ikke var mulighed for at få tilstrækkelig indflydelse på dagens program. Det havde været et ønske fra foreningen, at indvielsen og den årlige høstfest, som foreningen står får, skulle slås sammen. Tidspunktet var herefter forpasset for afvikling af en høstfest i 2018.
 • Kulturaftenen 27. oktober havde været en stor succes med endnu flere deltagere end tidligere – fra flere nationaliteter.

Punkt 1.Foreningerne/grupperne giver en kort orientering om, hvordan det går med aktiviteterne og medlemstallet til brug for afrapporteringen til Fredericia Kommune.

Alle 12 sundhedsgrupper gav en kort orientering om status i foreningerne ultimo 2018.

Der laves en samlet afrapportering til kommunen, og denne rapport offentliggøres på foreningens hjemmeside.

I forbindelse med denne afrapportering blev følgende særligt drøftet :

 • Booking af lokaler i Medborgerhuset – der er erfaring for at bookinger til åbne foreningsaktiviteter afvises af husbestyrelsen, selv om der er ledige lokaler. Dette undersøges nærmere og der rettes henvendelse til husbestyrelsen og de 2 boligforeninger.
 • Der er tekniske udfordringer med Korskærparkens hjemmeside, samtidig med at der ikke tilgår PR gruppen  nyheder og informationer i tilstrækkeligt omfang. Forsamlingen var enig i, at den primære kilde for  søgning af information om alle sundhedsgruppernes aktiviteter er hjemmesiden. Hvis sundhedsgrupperne har oprettet facebooksider, kan der linkes til hjemmesiden fra disse fb-sider (ikke omvendt). Det er derfor helt vigtigt, at hjemmesiden bringes til at fungere mere optimalt, og PR gruppens repræsentanter lovede at tage denne problematik op i gruppen.
 • Generelt blev der givet udtryk for at informationsniveauet skal forbedres, hvis vi fortsat skal kunne tiltrække deltagere til vores arrangementer, ligesom der er et stort behov for at få flere personer med til at hjælpe til i de praktiske opgaver, der er forbundet med arrangementerne.
 • Konkret blev der peget på muligheden for at reklamere for alle vores tilbud til beboerne i Korskærparken, blandt andet ved at få rulletekster på TV’et i Cafeen om dagens aktiviteter, eller ved at få boligforeningerne til at oplyse om sundhedsgrupperne, når der kommer nye lejere. Vi kunne evt få lavet en fælles pjece om alle sundhedsgrupperne til udlevering.

Punkt 2. Orientering om Byrådets beslutning om et fortsat tilskud til Foreningen Korskær i 2019-2022.

Kjeld orienterede om byrådets beslutning om det fortsatte økonomiske støtte fra Kommunen til Korskærparken i perioden 2019-2022, som blandt andet betyder, at både Grethe og Shamsiye kan fortsætte i deres job. Tilskuddet til sundhedsaktiviteterne er dog blevet reduceret til 75.000 kr. årligt til svømning og de øvrige aktiviteter – en reduktion på ialt 10.000 kr. Motionsforeningen, som står for svømningen tilkendegav, at svømningen godt kunne fortsætte uændret, hvis deres tilskud fremover blev reduceret med 5.000 kr. til ialt 20.000 kr.

Punkt 3. Alle grupperne anmodes om at komme med forslag til, hvad Foreningen Korskær kan gøre for at aktivere beboerne endnu mere i Korskærparken.

Kjeld fremlagde en ide om at starte en slags “Korskærparkens Forsamlingshus” med foredrag og debat. Eks. i forbindelse med kommende valg eller begivenheder som Kvindernes internationale kampdag mv. Ideen blev positivt modtaget og han opfordrede til, at alle tilstedeværende kom med forslag til emner/personer, som kunne bringes i spil.

Punkt 4.Forslag fra Susanne Andersen 

Alle grupperne bedes tilkendegive, om de er interesseret i at udpege en kontaktperson, som kan tage imod borgere, som gerne vil vide noget mere eller deltage i nogle af de aktiviteter, som sundhedsgrupperne står for. Denne kontaktperson skal i givet fald “tage borgerne i hånden” til den  første aktivitet. Denne ide er fremkommet fra Susanne Andersen fra Fredericia Kommune, som i sit arbejde kommer i kontakt med mennesker, som er lidt utrygge ved at henvende sig alene, men som gerne vil hjælpes ind i et socialt fællesskab/aktivitet,

Forsamlingen var positiv overfor ideen, og Susanne konkluderede, at hun fremover ville kontakte relevante personer fra foreningerne/grupperne, når situationen opstod.

Motionsforeningen henviste i den forbindelse også til søndags gåturene, hvor alle kunne deltage.

Punkt 5. Eventuelt.

1 kommerter

 1. Jeg synes det lyder rigtigt spændende med et forslag om et forsamlingshus i Korskærparken med foredrag og debat. Særligt nu, når vi snart, skal have et Folketingsvalg senest Juni 2019. Dette kommer sikkert allerede til foråret 2019.

  Mvh. Bo Bergstrøm
  Medlem af SF i Fredericia og suppleant i SF Fredericia bestyrelse.

Comments are closed.