Nyheder

Afholdt generalforsamling i Hyggen

GENERALFORSAMLING

 15 marts 2018 

Referat

Valg af

 1. dirigent – Christa
 2. referent – Steen
 3. stemmetællere – Linda og Inge
 1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
  1. Formanden aflagde beretning, og kom ind på bl.a. konsekvenserne at den uro der var blandt nogle medlemmer først på året i 2017. Takkede Kate og Else for deres indsats, og respekterede, at de var afgået siden sidste generalforsamling. Nævnte den ekstraordinære generalforsamling, hvor Steen Ravnsbæk blev valgt til ny kasserer. Glædede sig over den fantastiske støtte, som vi får fra Fredericia Kommune. Takkede Grethe for at være det faste og stabile element i værestedet, og som styrer de mange aktiviteter. Endelig en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet i det forløbne år.
  2. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
 2. Regnskabets forelæggelse og godkendelse.
  1. Steen R fremlagde et detaljeret regnskab, som ikke gav anledning til bemærkninger.
  2. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 3. Indkomne forslag.
  1. Ingen forslag modtaget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  1. Uændret i 2018.
 5. Valg af formand. Kun i ulige år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
  1. Niclas – genvalgt.
  2. René – genvalgt.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter (for et år).
  1. Pernille
  2. Inge
 1. Valg af 2 revisorer (1 i lige og 1 i ulige år).
  1. Niels Dahl er på valg. Genvalgt.
 2. Valg af 2 revisorsuppleanter (et år)
  1. Else Hejl valgt.
 3.  Eventuelt:
   1. Steen R fører medlemsliste – Grethe opkræver penge.
   2. Vi er stadig med ved Stafet for Livet.
   3. Julefrokosten 2017 blev diskuteret.
   4. Alkohol på værestedet: Alle skal opføre sig ordentlig på værestedet, og hvis brugerne er synligt beruset eller påvirket af stoffer, er det op til Grethe at bortvise. Det er Grethe, der som værestedets leder, i det daglige fastsætter reglerne og ikke mindst konsekvenserne. Bestyrelsens opgave er, at bakke op!!
   5. Christa ønskede mere synlighed. Hvis der er behov for det, er det op til Grethe, evt. sammen med brugerne, at finde på spændende ideer.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.46 med formandens tak til Christa for godt udført arbejde som dirigent, samt for god ro og orden under mødet.

 

Efterfølgende nød de fremmødte lækkert smørrebrød fra Cafeen.

 

Med venlig hilsen

Steen Knudsen

Formand og referent