Nyheder

Referat af generalforsamling i Foreningen Korskær

Referat for Generalforsamlingen i
Foreningen Korskær
tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 18.00
i Medborgerhuset.

Til stede under generalforsamlingen var alle 12 medlemmer i Foreningen Korskær.

Punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Dorthe Kristensen blev valgt som dirigent og referent.

Ove Hemmingsen blev valgt som stemmetæller.

Punkt 2. Formandens beretning 2017.

Kjeld Hansen aflagde beretning, og nævnte herunder følgende :

 • Høstfesten og de 2 kulturaftener havde været en stor succes med mange deltagere.
 • Ros til foreningerne og deres tovholdere/ildsjæle for deres engagement og de mange initiativer og aktiviteter, der sker i Korskærparken.
 • I disse ghettotider er der stor interesse også for Korskærparken. Den pressedækning, som har været omkring Korskærparken har i det store hele været ok. Vi er Danmarks bedste ghetto – og det budskab må gerne fremføres igen og igen.
 • Særlig ros til malergruppen, som tabte tålmodigheden efter at have søgt om at få penge til reparation af styringsanlæg til ovnen, og derfor selv finansierede et nyt anlæg.
 • Trist at Svanerne måtte nedlægge sig selv som forening. Håbet er at kvinderne kan få liv i hyggeklubben, så den kan bære det gode samvær videre.
 • Stor ros til Erik, som (stor set)  ene mand løser mange praktiske opgaver for os alle. Der er heldigvis stadigvæk nogen, som gerne vil give en hånd med. Men vi kunne bruge mange flere hænder….især til de store arrangementer som høstfesten og kulturaftenerne.
 •  Kommunen har oplyst, at Foreningen Korskær får et fuldt tilskud på 60.000 kr. i 2018 (i stedet for de 30.000 kr., som vi oprindeligt fik tilkendt), hvilket vi er meget glade for. Der er et fint samarbejde med Kommunen, men vi har ingen tilsagn om tilskud efter 2018. Det får vi forhåbentlig mere information om i løbet af året.
 • Ingen afklaring om Foreningen Korskær får mere indflydelse på medborgerhuset og cafedriften. Dialogen med boligforeningerne har været positiv, men er tilsyneladende gået i stå.
 • god dialog og samarbejde med områdesekretariatet.
 • Tak også til alle foreningerne/grupperne for den fine opbakning til medlemsmøderne.
 • Og en stor tak til den øvrige bestyrelse for deres engagement.

Efter beretningen var der nogle spørgsmål/ kommentarer :

Motionsklubben spurgte ind til det kommunale tilskud til kvindesvømningen, da klubben kun havde fået udbetalt 14.000 i 2018. Steen Ravnsbæk lovede at undersøge det nærmere.

Steen Hosmann orienterede om, at der var valgt ny bestyrelse i Medborgerhuset, og at det var tilkendegivet fra Boligforeningerne, at der var behov for radikale forandringer både i forhold til cafe/køkken og inventar. Så der er måske nye tider på vej.

Endvidere blev det nævnt, at kvartersrådet måske er på vej mod nedlæggelse, og at rådets formue kunne overføres til Foreningen Korskær.

Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen.

Punkt 3. Regnskab 2017.

Steen Ravnsbæk gennemgik det udsendte regnskab.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Kassereren orienterede derefter om ændring af praksis for fremsendelse af kvitteringer fra grupperne, som indføres med fremtidig virkning.

Punkt 4..Budget for 2018 til godkendelse samt foreløbigt vejledende budget for 2019 til godkendelse.

Steen udleverede bestyrelsens forslag til budget 2018 og vejledende budget 2019.

Generalforsamlingen godkendte forslagene.

Punkt 5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, så der fremover skal være 7 medlemmer i bestyrelsen (idag er det 5 medlemmer). Dette medfører, at vedtægterne skal ændres i §3 om at foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer) og konsekvensændringer skal gennemføres i §5, stk 4, nr. 9 (valg af 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år) samt §7, stk 1 om bestyrelsens antal og §7, stk 15 (bestyrelsen er beslutningsdygtig når der er 4 medlemmer til stede).

Generalforsamlingen godkendte eenstemmigt forslaget.

Msk7000 havde stillet følgende forslag :

At der laves en fælles Facebook gruppe, hvor frivillige i foreninger og grupper under foreningen korskær, er medlemmer.

Gruppen tænkes i første omgang som en slags fælles kalender, sådan at vi ikke planlægger oven i hinandens aktiviteter.

Facebook gruppen kan ligeledes bruges til, at de frivillige kan hjælpe hinanden til foreningernes og gruppernes støtter akt. Ex. Fællesspisning.

Efter en længere dialog om forslaget, trak MSK7000 forslaget tilbage, og det blev derfor ikke sendt til afstemning.

Punkt 6. Fastsættelse af kontingent for personlige medlemmer og foreninger/grupper. (hidtil hhv. 100 kr. og 250 kr.)

Generalforsamlingen godkendte kontingentet.

Punkt 7. Valg af kasserer (Steen genopstiller)

Steen blev genvalgt af generalforsamlingen.

Punkt 8. Valg af  4 bestyrelsesmedlemmer, da generalforsamlingen hart besluttet at ændre vedtægterne med 7 medlemmer i bestyrelsen (Erik og Naser er på valg og genopstiller)

Generalforsamlingen valgte de 4 kandidater, som stillede op :

Erik Petersson

Naser Jamal

Zemarai Fazli

Ayan Jasuf.

Punkt 9. Valg af 2 suppleanter (for 1 år ad gangen).

Generalforsamlingen valgte de 2 kandidater:

Ann Orloff Nissen

Thorleif Jensen

Punkt 10. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

Der var genvalg af Else Hejl som revisor og Ove Hemmingsen som revisorsuppleant.

Med venlig hilsen

Dorthe Kristensen (dirigent og referent)