Nyheder

EU har vedtaget: Persondataforordningen

Fra 25. maj gælder den nye forordning fra EU, der hedder Persondataforordning. de nye regler, som forordningen medfører, vil komme til at betyde rigtig meget for både foreninger og og virksomheder.

Fredericia Kommune prøver at hjælpe foreningerne, og dermed også PR Gruppen. Herunder er de regler der snart gælder, og som vi naturligvis vil følge på hjemmesiden.

 

 

Billeder på internettet
Offentliggørelse på internet af billeder af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted.
Der findes ingen specifikke regler i persondataloven om offentliggørelse af billeder på internet uden samtykke. Datatilsynet har imidlertid i en række konkrete sager vurderet offentliggørelsens lovlighed udfra interesseafvejningsreglen i lovens § 6, stk. 1, nr. 7, samt de grundlæggende principper i lovens § 5 om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet. Det vil således altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt en offentliggørelse er lovlig. Det er i første omgang den dataansvarlige selv, der skal foretage denne vurdering.

I det følgende beskrives Datatilsynets praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internet:

Situationsbilleder
Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have.
Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, jf. mere herom nedenfor.

Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal således være harmløse.

Eksempler på situationsbilleder der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:
Billeder optaget under en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter
Billeder optaget af unges ophold på en efterskole eller anden privat skole
Billeder optaget ved en kommunal skoles juleafslutning

Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer afbildes i intime situationer.

En indsigelse mod et offentliggjort billede vil derudover konkret kunne bevirke, at interesseafvejningen falder ud til fordel for den registreredes interesse.

Følgende situationsbilleder vil normalt ikke kunne offentliggøres uden samtykke:
Billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed
Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v.
Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende

Portrætbilleder
Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet.

Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse vil kunne medføre ulemper for de registrerede, idet nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder, eventuelt sammen med oplysninger om navn m.v., gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang til internet, og at denne ulempe vejer tungere end interessen i offentliggørelsen, jf. interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Hvis en skole f.eks. ønsker at offentliggøre portrætbilleder eller klassebilleder af eleverne på sin hjemmeside, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt elev, eller dennes forældre afhængig af elevens alder.