Nyheder

Generalforsamling i Foreningen Korskær 2018

Kære alle

Der afholdes generalforsamling i Foreningen Korskær tirsdag d. 6. marts kl. 18.00.

Dagsorden for generalforsamlingen er gengivet nedenfor.

Alle foreningens medlemmer er hjertelig velkomne, men af hensyn til bestilling af forplejning (kaffe/the og smørrebrød), bedes I venligst meddele Erik (ribehus@gmail.com), hvor mange I forventer at komme fra de enkelte grupper. Erik skal have besked senest 27.2.

Efter vedtægterne har alle grupperne hver 2 stemmer, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bemærk også, at alle medlemmer kan stille forslag til generalforsamlingen – se punkt 5 i dagsordenen – senest d. 20.2.

Vel mødt

Bestyrelsen for Foreningen Korskær

Kjeld Hansen (formand)

 

Dagsorden for generalforsamling 

Foreningen Korskær

tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 18.00 i Medborgerhuset.

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning 2017.
  3. Regnskab 2017.
    1. Kassereren orienterer om ændring af praksis for fremsendelse af kvitteringer fra grupperne, som indføres med fremtidig virkning.
  4. Budget for 2018 til godkendelse samt foreløbigt vejledende budget for 2019 til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.

Alle medlemmer i Foreningen Korskær kan indsende forslag til generalforsamlingens behandling og beslutning. sådanne forslag skal indsendes til formanden Kjeld Hansen (telmotango@gmail.com) senest 14 dage før generalforsamlingen. Hvis der kommer sådanne forslag bliver de udsendt til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

  • Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, så der fremover skal være 7 medlemmer i bestyrelsen (idag er det 5 medlemmer). Dette medfører, at vedtægterne skal ændres i §3 om at foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer) og konsekvensændringer skal gennemføres i §5, stk 4, nr. 9 (valg af 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år) samt §7, stk 1 om bestyrelsens antal og §7, stk 15 (bestyrelsen er beslutningsdygtig når der er 4 medlemmer til stede).

6. Fastsættelse af kontingent for personlige medlemmer og foreninger/grupper. (hidtil hhv. 100 kr. og 250 kr.)

7. Valg af kasserer (Steen genopstiller)

8. Valg af  4 bestyrelsesmedlemmer, hvis generalforsamlingen beslutter at ændre vedtægterne med 7    medlemmer i bestyrelsen (Erik og Naser er på valg og genopstiller)

9. Valg af 2 suppleanter (for 1 år ad gangen).

10. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt