Nyheder

Referat fra medlemsmødemøde I FK 12 JUN 2017

Referat fra medlemsmødemøde

Foreningen Korskær

12. juni 2017

 

Til stede var :

Foreningens Korskærs bestyrelse

Repræsentanter fra følgende grupper/foreninger:

 • Motionsforeningen
 • Mandeklubben
 • Hyggen
 • PR-gruppen
 • Syklubben
 • Svanerne
 • Imellem os
 • Sundhedsfremmegruppen
 • Flittige Hænder
 • Ellas Banko
 • Sanggruppen
 • PorcelænsgruppenDet vil sige, at alle grupper/foreninger var repræsenteret.

Referent: Steen R.

Pkt. 1. Kjeld byder velkommen

Kjeld bød velkommen til mødet og gav udtryk for stor tilfredshed med, at alle grupper/foreninger var repræsenteret .

Kjeld ridsede kort aftenens dagsorden op og startede med at give ordet til Steen R (kasserer).

Pkt. 2. Steen informerer om administration/styring af udbetaling af aktivitetstilskud til grupperne/foreningerne.

Steen informerede om, at bestyrelsen havde drøftet den måde, hvorpå vi administrerer og styrer det daglige regnskab.

Det drejer sig om de situationer, hvor der udbetales acontobeløb til foreninger og grupper.

Hidtil har vi ikke bedt om efterfølgende at få kvitteringerne for købene – men har sagt, at man i stedet for kvitteringer også kunne aflevere et regnskab eller en oversigt over de konkrete udgifter, man har haft.

Dette har fungeret rigtig godt og nemt og bestyrelsen har fuld tillid til, at alle anvender pengene på en god måde, der kommer medlemmerne til gode.

Når bestyrelsen alligevel har besluttet at foretage en mindre stramning af reglerne, så skyldes det bestemt ikke manglende tillid – men i stedet, at vi måske gør os selv sårbare over for en eventuel kritik, hvis nogen måtte stille spørgsmålstegn ved vores håndtering af pengene.  Den situation ønsker vi ikke at bringe hverken vores medlemmer eller os selv i.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi med virkning fra efter sommerferien fremover skal have kvitteringer på de indkøb, som man har brugt acontobeløbene til.

Det kan gøres meget nemt, ved at man med sin mobiltelefon tager et billede af kvitteringen – og så sender den til Steen Ravnsbæk på mail: steen@ravnsbak.dk. Da det ofte er Erik, der har sørget for den praktiske udbetaling af kontanter, kan man naturligvis også aflevere kvitteringen til Erik, der så sørger for at få den videre til Steen.

Har man fået for lidt eller for meget udbetalt i acontobeløb i forhold til de faktiske udgifter, kan differencen afregnes ved henvendelse til Erik eller til Steen.

Ændringen gælder ikke foreninger med revisor valgt på en generalforsamling. Her er det fortsat tilstrækkeligt efterfølgende at indsende det reviderede regnskab, som generalforsamlingen har godkendt.

På mødet udtryktes almindelig tilfredshed med ændringen. Steen Knudsen pegede på, at vi evt. skulle sikre, at originalkvitteringerne blev afleveret. Denne mulighed vil efterfølgende blive drøftet i bestyrelsen.

Pkt. 3. Steen fremlægger bestyrelsens forslag til ny praksis for fordeling af aktivitetstilskuddet fra kommunen (60.000 kr. årligt/30.000 kr. i 2018)

Bestyrelsen overvejer at indføre en ny praksis for, hvordan aktivitetstilskuddet fra Fredericia Kommune fremover fordeles.

Det er naturligvis kun generalforsamlingen, der kan vedtage, hvordan budgettet og dermed fordelingen skal se ud.

Når punktet alligevel er taget med på medlemsmødet, er det fordi bestyrelsen finder det rimeligt, at forslaget ikke bare præsenteres i forbindelse med næste års generalforsamling – men at vi allerede nu præsenterer tankerne her på medlemsmødet, så vi sammen kan få en dialog om forslaget.

Bestyrelsens overvejelser går ud på:

 • Fremover får alle grupper/foreninger det samme basistilskud (se nedenstående undtagelser). Bestyrelsen forestiller sig et beløb i 2018 på 1.500 kroner til dækning af almindeligt forekommende udgifter f.eks. i forbindelse med mødeaktiviteter.
 • Motionsklubben får ikke tilskud, da den er omfattet af de samme tilskudsregler, som alle andre kommunalt støttede motionsforeninger.
 • Bankospillerne får heller ikke tilskud, da aktiviteten genererer sin egen økonomi.
 • Sundhedsfremmegruppen får 4.000 kroner i 2018 (8.000 hvis kommunen forhøjer vores tilskud i 2018 fra 30.000 til 60.000). Det samme gælder de midler, der sættes af til helbredstjek – altså 4.000 i 2018,  8.000 hvis vi får det høje tilskud fra kommunen. Grunden til, at disse to aktiviteter får større beløb er, at kommunen ved tildeling af vores samlede tilskud har lagt høj vægt på netop disse to ting.
 • Ud over basistilskuddet har de enkelte grupper/foreninger mulighed for at søge om ekstra tilskud til f.eks. indkøb af udstyr, udgifter til udflugter eller særlige arrangementer.

Bestyrelsen vil sørge for, at sådanne ansøgninger behandles hurtigt.

Får vi kun det lovede tilskud fra kommunen på 30.000 i 2018, vil der kun være begrænsende muligheder for at give støtte til ekstra aktiviteter – får vi (som vi håber) 60.000 fra kommunen, bliver der naturligvis meget bedre mulighed for at give ekstra tilskud.

Porcelænsgruppen forespurgte, om det foreslåede basistilskud også gælder dem. Ja, det er bestyrelsens opfattelse, at det naturligvis også skal gælde dem.

Porcelænsgruppen forespurgte også, om muligheden for at søge ekstra tilskud til et eventuelt indkøb af ny ovn, alternativt reparation af den gamle. Ud over at det vil være vanskeligt for en relativ lille forening at afholde så store udgifter, så uddybede Kjeld yderligere med at oplyse, at ovnen jo tilhører Medborgerhuset og dermed boligforeningerne.  Derfor ser Foreningen Korskær det ikke som en udgift, som vi skal gå ind i. Det er Foreningen Korskærs opfattelse, at boligforeningerne bør gå ind og påtage sig udgiften, men må samtidig erkende, at de som ejere jo bestemmer, om det er noget, de vil påtage sig.

I forhold til bestyrelsens forslag til ændret tildeling af aktivitetstilskud, sagde Susanne fra Svanerne, at en problemstilling i forhold til at klare sig med et mindre beløb er, at man i forbindelse med møder i Medborgerhuset er forpligtiget til at betale cafeteriapriser for den kaffe og det brød, der serveres til møderne.  Det kom dog frem, at i det omfang mødeaktiviteter foregår uden for cafeteriets åbningstider, så må man i følge reglerne selv medbringe kaffe og brød.

Der var blandt medlemmerne almindelig forståelse for forslaget til ændret fordeling af aktivitetsstilskuddet, og at det er nødvendig at sørge for, at pengene strækkes længst muligt.

En række deltagere i mødet pegede på, at bestyrelsen skulle prøve at se mere på mulighederne for at øge indtægterne. Der pegedes på fonde og andre muligheder, flere foreslog, at bestyrelsen skulle tage kontakt til kommunens fundraiser og det blev også nævnt, at der måske også var mulighed for at søge tilskud fra de enkelte afdelingsbestyrelser.

Kjeld gav tilsagn om, at bestyrelsen naturligvis ville dyrke det med indtægtsmulighederne og se på, hvor der kan søges penge.

Pkt. 4. Høstfest den 16. september 2017 fra kl. 10 – 17.

Kjeld oplyste, at bestyrelsen har besluttet, at der igen i år afholdes en høstfest. Den vil finde sted den 16. september 2017.

Kjeld bad om, at der ligesom sidste år, vil være en række personer, som vil hjælpe med til at gennemføre arrangementet. Det lykkedes jo rigtig godt sidste år.

Det blev også oplyst, at bestyrelsen havde bevilget 7.000 kroner til Klub Korskær, så de med Jacob i spidsen kan lave aktiviteter for børn/unge under høstfesten. Sidste år havde det været en stor succes.  På medlemsmødet var der almindelig tilslutning hertil.

Pkt. 5. Kulturaften.

Kjeld fortalte om den afholdte kulturaften, hvor forskellige familier lavede mad og hvor man så havde mulighed for at komme og smage mad fra forskellige lande. Det var Erik, der havde taget initiativ til arrangementet og der havde været en enorm tilslutning fra områdets beboere. Der var også kommet flere, der almindeligvis ikke plejer at komme til fælles arrangementer i Korskærparken. Mange havde givet udtryk for, at det var en rigtig god måde til at få mere fællesskab. Det er derfor tanken, at disse kulturaftener skal gentages 2 gange om året.

Netop den overvældende tilslutning havde ved det afholdte arrangement desværre også givet anledning til nogle udfordringer. Det var således ikke alle, der havde fået mad. Da de kom frem til bordene, var al maden væk.

Der var enighed om, at det ved de næste arrangementer var vigtigt, at dem der har lavet maden øser maden op, så den fordeles bedre mellem deltagerne.

Der var også forslag om, at der kunne tages et lille beløb i entre – 20 eller 10 kroner – og så evt. lave et kuponhæfte gældende til maden.  Der blev snakket lidt for og imod denne mulighed.

Det var på medlemsmødet enighed om, at kulturaftenerne er en rigtig god ide – dem der arbejder med arrangementet vil naturligvis se på, hvordan det næste gang kan gøres endnu bedre.

Pkt. 6. Eventuelt

Der blev rejst en problemstilling fra dem, der afholder lektiecafe i Medborgerhuset. Flere gange har der været rigtig mange børn/unge, som opholder sig i kælderen og som giver anledning til meget uro og som gør det meget ubehageligt at være i Medborgerhuset på de tidspunkter. Derfor blev der spurgt – hvad gør vi?

Det er naturligvis ikke Foreningen Korskær, der som sådan kan løse dette problem, da vi jo intet har med Medborgerhusets drift at gøre – men har Foreningen Korskær mulighed for at presse på, for at få sådanne problemer løst?

Dette affødte en større diskussion om Medborgerhusets og herunder cafeteriets drift. Kjeld var inde på, at det simpelthen ikke er muligt, at drive en cafe af denne type på en måde, hvor den skal give overskud nok  til afholdelse af lønudgifter til de ansatte i køkkenet. Cafeen kan sammenlignes lidt med kantiner, hvor man jo ved, at det er nødvendigt at give tilskud til driften for at få det til at løbe rundt.

Flere var inde på nødvendigheden af, at der evt. var en for en “vicevært”, der havde ansvar for huset som sådan, og som f.eks. også kunne tage sig af de problemer omkring børn/unge, der uhensigtsmæssigt opholder sig i huset.

Kjeld oplyste, at han som formand for Foreningen Korskær for første gang var blevet inviteret til at deltage i et kommende husbestyrelsesmøde. Kjeld fandt det utilfredsstillende, at Foreningen Korskær slet ikke var en del af eller havde haft adgang til husbestyrelsen – da det jo netop er foreningens medlemsgrupper, der står for mange af de aktiviteter, der foregår i huset.

Der var rigtig stor opbakning på medlemsmødet til, at der er behov for at se på måden tingene gøres på i Medborgerhuset. Kjeld oplyste, at han på det kommende møde, hvor han skal deltage, vil rejse de problemstillinger, der kom frem på medlemsmødet i dag.

–  Steen Ravnsbæk