Nyheder

Referat fra Foreningen Korskærs generalforsamling 2017

Generalforsamling i Foreningen Korskær

mandag 27. marts 2017 kl. 19 – 20 i Medborgerhuset.

REFERAT

Til stede var repræsentanter for følgende foreninger/grupper :

Hyggen, Motionsforeningen, Mandeklubben, Flittige hænder, Kvindeforeningen Svanerne, Bankospillerne, Sangforeningen, Sundhedsfremmegruppen, PR-gruppen, Nabohjælpsforeningen, Porcellænsmalerne.

Kun Sypigerne var ikke repræsenteret under generalforsamlingen.

Punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Generalforsamlingen valgte Dorthe som dirigent og referent. Ove Hemmingsen blev valgt som stemmetæller.

Punkt 2. Formanden aflægger beretning over året 2016.

Kjeld aflagde beretning for det forløbne år og fremhævede følgende :

  • Vi er nu 12 foreninger/grupper, som er medlem af Foreningen Korskær, hvilket er en fremgang på 3 i forhold til opstarten. Det går lidt op og ned med medlemstallet i de enkelte foreninger. Men stor ros til ildsjælene, som i dagligdagen yder en kæmpeindsats for at der fortsat er mange gode tilbud om aktiviteter til beboerne.
  • Stor medieinteresse på grund af bogen om en beboer fra Korskærparken. Det var ikke kun negativ omtalt – det lykkedes også at få bragt et budskab ud om Korskærparken som en “God Ghetto”, hvilket er i overensstemmelse med sandheden.
  • Høstfesten i september havde været en stor succes med fint vejr og mange fremmødte. Foreningen Korskær vil også i 2017 tage initiativ til en beboerfest i eftersommeren.
  • Vi har finansiering til vores aktiviteter til medio 2018, hvor det kommunale tilskud falder bort. Foreningen Korskær har indledt dialog med Fredericia Kommune om fortsættelse også efter 2018, men intet er givet. Vi håber på en afklaring inden udgangen af 2017.
  • Vi er blevet bedt om at være med i et nyt sundhedsprojekt. Anmodningen kommer fra 2 forskere ved Syddansk Universitet, som tidligere har været involveret i evalueringen af sundhedsprojektet i Korskærparken. Det arbejder vi videre med sammen med kommunen og områdesekretariatet.
  • Der afvikles en kulturaften 8. april 2017 på initiativ af Erik. Kvartersrådet har bevilget 6.000 kr., så det bliver muligt at tilbyde gratis smagsprøver for alle, der møder op.
  • Vi synes fortsat, at Foreningen Korskær har for lidt at sige i forhold til Medborgerhuset. Vi ser frem til at deltage i et møde, som bliver afviklet en af de kommende dage om netop Medborgerhuset, og vi håber på, at der er forståelse for at os, der bruger huset, i højere grad bliver involveret i husets drift, end det hidtil har været tilfældet.

Kjeld sluttede beretningen af med at takke områdesekretariatet for et godt samarbejde – og sendte samtidig alle deltagerne i generalforsamlingen en stor tak for deres  indsats og det gode samarbejde.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Punkt 3. Regnskab 2016 til godkendelse.

Steen fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på 20.220,91 kr.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Punkt 4. Budget for 2017 til godkendelse samt vejledende budget 2018 til godkendelse.

Steen gennemgik budgettet for 2017, som blev godkendt at generalforsamlingen.

Steen gennemgik også vejledende budget for 2018, som blev godkendt.

Punkt 5. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til generalforsamlingens behandling.

Punkt 6. Fastsættelse af kontingent (personlige medlemmer og foreninger/grupper).

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent :

  • 250 kr. for foreninger/grupper
  • 100 kr. for personlige medlemmer

Punkt 7. Valg af formand (ulige år).

Generalforsamlingen genvalgte Kjeld som formand.

Punkt 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år).

Generalforsamlingen genvalgte Niels som bestyrelsesmedlem.

Punkt 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Generalforsamlingen valgte Ella Tranberg og Kate Hasseltoft som suppleanter.

Punkt 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Generalforsamlingen valgte Else Hejl som revisor og Ove Hemmingsen som revisorsuppleant.

Punkt 11. Eventuelt.

Under dette punkt informerede Lone Nissen Hartung (formand for Husbestyrelsen for Medborgerhuset) om følgende :

Husbestyrelsen har fået en hjemmeside stillet til rådighed : www.medborgerhuset.net.

Hjemmesiden skal bruges til oplysning om de forskellige aktiviteter, der er i huset.

Alle foreninger/grupper anmodes derfor om at afgive de oplysninger, som skal stå på siden. Det er også muligt at oplyse om foreningens/gruppens mailadresse, som ikke må være personafhængige.

Alle foreninger/grupper anmodes derfor om at sende en mail til Lone på følgende adresse : lone_nissen@hotmail.com med de oplysninger, som skal stå på den nævnte hjemmeside.

Oplysningerne kan også afleveres på papir. Papiret skal så lægges i Lones postkasse på adressen Korskærvej 16, st. th., eller lægges i postkassen, som hænger ved cafeen i Medborgerhuset.

Det er vigtigt, at man oplyser tidspunkt ffor aktiviteten og en kort beskrivelse af, hvad man laver. Der kan også sendes billeder, men så skal det sendes til mailadresen.

Det kan også oplyses, at der bliver lavet en folder, som beskriver cafeen og kort oplyser om aktiviteterne.

Generalforsamlingen blev derefter afsluttet.

Dorthe Kristensen, dirigent
Kjeld Hansen, formand